Tez Hazırlama Aşamaları

Tez hazırlayan bir öğrenciden en temel beklenti öğrencinin akademik bir çalışmayı oluştururken izlenmesi gereken aşamaları yerine getirme becerisini gösterme ve tez yazımında etik kurallara uymasıdır. Bu nedenle öğrenciden tez çalışmasında özgün bir araştırma ve yazım süreci gerçekleştirilmesi beklenir. Etik kurallar akademik dünyada önemle üzerinde durulan ve özellikle son yıllarda geliştirilen İntihal programları sayesinde aşırma yoluyla yazılmış her düzeyde ve türdeki akademik çalışmalar tespit edilebilmekte ve tespit edilen çalışmalar hakkında gerekli işlemler yapılarak öğrencilerden gerekli düzeltmeleri yapması tekrar tekrar istenmektedir. Yapılacak olan akademik çalışmanın düzeyi ne olursa olsun (Ödev, Lisans tezi, Lisans bitirme projesi, Yüksek lisans tezi, Yüksek lisans projesi, Doktora tezi, makale) intihal konusunda dikkatli olmalı ve tez yazım aşamasına geçmeden intihal kavramı iyice anlaşılmalıdır.

Tez Yazım Aşamasında İzlenecek Aşamalar;

1.Tez Danışmanı ve Alan Uzmanı Öğretim Üyeleri ile Görüşme

Tez yazmak isteyen her öğrenci araştırmaya başlamadan önce Üniversite tarafından atanan danışman öğretim üyesi ve gerekli görülürse alan uzmanı diğer öğretim üyeleri ile karşılıklı fikirlerin alınıp verildiği bir görüşme yapmalıdır. Bu görüşme öğrencinin tez yazım süreçlerinde karşılaşacağı zorlukları aşması ve danışman hocasının tez yazım süreçlerine dahil olmasını sağlayıcı önemli bir unsurdur.

2.Tez Konusu Seçimi

Tez konu seçimi tez yazımında en önemli aşamalardan birisidir. Doğru seçilen bir konu ve bu konuya uygun seçilen bir başlık tez çalışmasının diğer aşamalarında karşılaşılabilecek birçok sorunu daha ortaya çıkmadan öğrencinin çözmesine imkân verir.

Tez konu seçiminde dikkat edilmesi ve izlenmesi gereken birden çok kural olduğu gibi tez aşamasında olan bir öğrencinin ilk yapacağı şey YÖK (Yükseköğrenim Kurulu) tezmerkezini ziyaret ederek gerek kendi alanında gerekse danışman hocasının daha önce danışmanlığını yaptığı tezleri inceleyerek süreci başlatmaktır. Ulusal tez merkezinde yapılan tez tarama sonuçlarına göre seçilecek tez konusu danışman hocanın onayı doğrultusunda netleştikten sonra resmileştirilmelidir.

Yüksek lisans çalışmalarında ya üzerinde çalışılankonunun özgün olması ya da uygulama alanının özgün olması beklenirken Doktora tezlerinde ise hem konu hem de uygulamamanın özgün olması beklenir. Sosyal bilimler alanında doktora çalışmalarında doktora öğrencisinden doktora tez konusuna göre bir ölçek geliştirmesi ve bu kapsamda ölçeğin geçerlilik, güvenilirlik analizlerini yaparak literatüre katkıda bulunması beklenmektedir.

Yukarıda bilgiler ışığında tez yazımında en çok zamanı konu belirleme aşamasının aldığını kolaylıkla söyleyebiliriz.

3.Tez Konusunun Sınırlandırılması

Konu seçim aşamasından hemen sonra seçilen konunun bazı kısıtlar doğrultusunda sınırlandırılması tez çalışmasının istenen süre içerisinde bitirilebilmesi açısından çok önemlidir.Konu sınırlandırma kısıtları çok çeşitli olmakla beraber en önemlisi seçilen tez konusuna ilişkin verilen zamandır.

4.Hipotez Kurma

Tez konusunun seçimi ve sınırlandırılması sonrasında araştırmacı ortaya atacağı hipotezleri çok dikkatlice seçmeli ve ortaya koyduğu hipotezlerin sınanabilir olduğuna dikkat etmelidir. Ayrıca hipotezleri oluştururken istatistik dilinden çok uzak olmamalıdır.

5.Araştırma Metodunun Belirlenmesi

Seçilentez konusu üzerinde yapılacak olacak çalışmanınbilimsel bir nitelik taşıması için yapılacak olan araştırmanın metodunun doğru ve akademik kurallara uygun belirlenmesi önemlidir.Tez yazımı için seçilecek olan metot için öğrencinin danışman hocası ile detaylı bir görüşme yapması ve nihai kararı vermesi çok daha sağlıklı olacaktır.

6.Geçici Plan

Tez yazımında yapılan okumalar sonrasında geçici bir plan oluşturmak ve bu plan doğrultusunda ilerlemek çalışmanın bütünlüğünün korunması ve zamandan tasarruf sağlar. Geçici planda tez yazım sürecinde bazı değişiklikler olabilir konu başlığına ilişkin okuma yapıldıkça eklenen başlıklar olabileceği gibi çıkarılabilecek ve ya birleştirilebilecek başlıklarda olabilir.

7.Geçici Kaynakça Oluşturma

Araştırmacı Tez çalışmasına başlarken ve tez konu seçme aşamasından itibaren okuduğu her kaynağı sınıflandırarak kayıt altına alması sonrasında araştırmacıya zaman kazandırabileceği gibi kaynakların mükerrer kullanımının da önüne geçecektir. Yapılan akademik çalışmada, çalışma içinde kullanılan kaynakların tamamının APA kurallarına gösterimi önemlidir. Alıntı yapılan kaynağın unutulması durumunda sonrasında bu eksiği tamamlamak bir hayli zaman ve emek kaybına yol açabilmektedir.

8.Okuma ve Not Alma

Araştırmacı çalışmasına başladığı andan itibaren okuduğu her kaynaktan tez konusu için önemli olan ve tez yazım aşamasında kullanabileceğini düşündüğü önemli noktaları not almalıdır. Not alırken dikkat edilecek en önemli bir hususta alınana notların belli başlıklar altında toplanması ve daha not alma aşamasında alınana notun hangi başlık ya da başlıklar altında yer alabileceğinin belirtilmesidir.

9.Yazım

Seçilen tez konusunun üzerine tez metninin yazılması diğer tüm süreçlerin tamamlanması sonrası başlanacak son aşamadır. Bu aşamada diğer tüm aşamalarda elde edilen bilgi birikimlerinin özgün bir şekilde ortaya konması aşamasıdır. Yazım aşaması tez çalışmasının bitirilebilmesi için önemli bir aşamadır bu nedenle bu aşamada bir takım tutum ve davranışlara araştırmacının dikkat etmesi gerekmektedir.

Tez Hazırlama Merkezi pek çok alanda ve konuda yüksek lisans, master, MBA ve doktora tez yazdırma talepleriniz için tez hazırlama danışmanlığı, akademik destek ve danışmanlık yapmaktadır. Talebinizin detaylarını talep formu ile bize göndermeniz halinde size gerekli dönüş yapılacaktır.

Tez Hazırlama Aşamaları